A Vénusz-kapcsolat 2.

 

A Naprendszerünk ismeretlen története A Föld spirituális átalakulása

 

Omnec Onec előadása

 

 

( Omnec Onec egy olyan amerikai hölgy, aki 1955-ben, 7 éves korában egy vénuszi ufóval jött az USA-ba, hogy ott egy olyan családba illeszkedjen be, amely épp akkor vesztette el a gyermekét. Ennek a vénuszi kislánynak azért kellett ilyen megoldást választania, mert ha csak egyszerűen inkarnált volna a Vénuszról a Földre, akkor ideiglenesen elvesztette volna az emlékezetét - ahogy sok más fejlett bolygóról származó spirituális keresővel is történik -, és tanítói hivatása időben nagyon kitolódott volna. Így viszont megőrizte a tudata folyamatosságát, és nagyon korán elkezdte felvilágosítani a környezetét a Magasan Fejlett Társadalmak életéről és a Kozmosz Spirituális Törvényeiről. )

 

A Naprendszerünk történetéről és átalakulásáról először egy asztrális síkon létrejövő találkozáskor hallottam, melyre 1994-ben hívtak meg. Erre a síkra egy hosszú meditáció segítségével sikerült eljutnom, és ott evvel a témával kapcsolatban minden világossá vált.

Lények ezrei, emberi és nem-emberi lények, minden intelligens, magasan fejlett lény jött össze különböző galaxisokból erre a találkozóra. Ez egyike volt azoknak a megszámlálhatatlan alkalmaknak, melyen azért gyűltek össze, hogy a Föld megmentéséért folytatott fáradozásaikat összehangolják. Körülbelül 1930 óta próbálják a Föld rezgését fokozatosan felemelni, hogy így elkerüljék a bolygó elkerülhetetlen szétesését.

Mintegy 40 millió évvel ezelőtt - a dátum nem pontos, mivel az idő földi elképzelése más dimenziókra nem érvényes ( bár sajnos az itteni eseményeknek van a magasabb kihatásuk ) - a Szellemi Hierarchia, felemelkedett Mesterek egy csoportja felkért négy különböző emberi fajt, négy különböző galaxisból, hogy ebbe a Naprendszerbe utazzanak és ennek négy régebbi bolygóján telepedjenek meg.

Ezek a ( felkért ) emberi fajok hihetetlenül fejlettek voltak : tudtak nem csak más galaxisokba, hanem más dimenziókba, de akár a múltba és a jövőbe is utazni. A négy faj a telepátia segítségével kommunikált egymással, de épp úgy más életformákkal is, mint pl. angyalokkal, felemelkedett Mesterekkel, állatokkal, növényekkel, ásványokkal. A beszélt nyelvet csak kevésbé fejlett lényekkel való kapcsolatteremtésnél használták.

A rendelkezésükre álló technika teljesen összhangban volt a természeti törvényekkel. Ezek az emberek a gondolkozásuk segítségével megértették a Teremtés koncepcióját, így nagy felelősségtudattal jártak el, mikor ezeket az erőket pozitív és építő dolgokra használták. Az emberi evolúció magasabb fokán ugyanis nincs egoizmus, nincs arra való törekvés, hogy az emberek hatalmat és gazdagságot szerezzenek maguknak.

A Teremtésről és a Teremtőről mindent tudtak, épp úgy saját létezésükről is, melyet halhatatlan léleknek tekintettek, amely nem korlátozódik a fizikai testre. Így nem létezett számukra a halál sem, csak egy bizonyos átmenet az egyik dimenzióból a másikba, melynek idejét maguk választották meg, aszerint, hogy mit akartak megtapasztalni vagy hogy milyen feladatot akartak betölteni.

Idejöttek tehát ebbe a Naprendszerbe, hogy betelepítsék az emberi fajt és védelmezzék a bolygókon az összes életet. A sárga faj azt a bolygót népesítette be, amit most Marsnak hívunk. A vörös faj a Szaturnuszt, a fekete a Jupitert, a fehér a Vénuszt telepítette be.

A Föld ebben az időben még üstökös volt, amely csak később állt rá a Nap körüli pályára és lett belőle egy tengerekkel borított csodálatos bolygó. Majd a Nap körül keringve a Földnek két holdja lett, melyek a bolygónk számára kiegyenlített időjárásról gondoskodtak. A négy eredeti faj pedig a messzi galaxisokból nagyszámú állatot, növényt és ásványt hozott ide a Földre. Így paradicsomi állapotokat teremtettek a bolygónkon, melyen minden élőlény harmóniában élt egymással.

Ezzel párhuzamosan más naprendszerekben még kevésbé magasan fejlett civilizációk is voltak, akik jóllehet ismerték az űrutazás technikáját, de civilizációjuk még az agresszió és a hódítás színvonalán mozgott. Ám amikor értesültek ezek a csodálatosan új bolygónkról, azonnal ideutaztak, hogy kizsákmányolják a Földet. Ezek az első látogatók értelmes lények voltak, és ahogy az emberek is, két lábon jártak, jóllehet a dinoid és reptiloid ( hüllőszerű ) fajhoz tartoztak. Agresszívak voltak és minden lény fölött állónak tartották magukat. A céljuk pedig az volt, hogy a természeti kincseket, ásványokat és drágaköveket szerezzenek maguknak.

Ezek a negatív civilizációk a Föld birtoklásáért egymás ellen pillanatokon belül el kezdetek harcolni, melyhez bevetették az atom- és lézerfegyvereiket is, és az egész háború kb. úgy nézett ki, ahogy ezt ma a mi sci-fi filmjeinkből is ismerjük. A háborúzó felek közben folyamatos erősítést kaptak a szülőbolygójukról, és az egyik fél bázisa, ahonnan vég nélküli háborúját irányította, a Föld akkori egyik holdja volt. Ez a hold azonban a háború folyamán teljesen megsemmisült. De ugyanez történt a Föld felszínén található élővilággal is, amely áldozatul esett a radioaktív szennyeződésnek, és azt ezt követő elsivatagosodás a Földet hosszú időre lakhatatlanná tette. A dinoid és reptiloid fajok ekkor elhagyták a Földet, mely számukra is alkalmatlanná vált a további hasznosításra, sőt annyira hirtelen távoztak, hogy még a sebesültjeiket is itt hagyták.

Ekkor a négy öregebb planétán élő négy fajból néhányan szabad akaratból a Földre jöttek, hogy segítsenek a sebesülteknek és a pusztulás mértékét felmérjék. Helyre akarták állítani az eredeti állapotokat, amilyen gyorsan csak lehet, de végül belátták, hogy ez már nem lehetséges. Sőt, ők, akik idejöttek szabad akaratból, a Földet már nem hagyhatták el, mivel ha visszatértek volna az anyabolygóikra, akkor otthonaikat radioaktív sugárzással szennyeznék volna be. Ugyanakkor ez a nukleáris sugárzás a megmaradt dinoid és reptiloid ( értelmes! ) egyedeket olyan óriásokká transzmutálta, melyeket mi manapság a földtörténeti középkor dinoszauruszaival azonosítunk! Azok az emberek pedig, akik itt rekedtek a Földön, olyan fajjá alakultak át, melyeket a tudomány most neander-völgyi ősembereknek nevez.

A Földet közben évszázadokra sivatagok borították, és az a csekély növényzet, ami megmaradt, alig fedezte az óriási hüllők táplálékszükségletét. Aztán a világtengerek egyikébe egy nagy üstökös csapódott be, melynek óriási porfelhője, hozzáadódva a Földet körülvevő radioaktív felhőhöz, a bolygót teljes sötétségbe burkolta. Így a Nap melegítő sugárzásai nem tudták elérni a Föld gravitációs mezejét. Elkezdődött a jégkorszak, ami miatt a mutáns életformák kipusztultak.

Ennek következtében a négy faj ismét lehetőséget kapott, hogy a Földet a technológiájuk és energiájuk segítségével regenerálják és meggyógyítsák. A legkülönbözőbb életformákat telepítettek be és újra paradicsommá változtatták a Földet. - Attól eltekintve, hogy a megmaradt egyetlen hold miatt az időjárás elég extrém lett, erős tengeráramlásokkal és nagy árapály-különbséggel.

Mivel azonban a négy régi bolygó ebben az időben érte el azt a nyugalmi fázisát, amikor már nem tudott tovább a fizikai életnek teret adni, a négy faj elhatározta, hogy átköltözik a Földre. Így keletkeztek az első kolóniák, melyeket manapság Atlantisznak, Lemúriának és Munak nevezünk.

A Föld azonban túl kicsi volt arra, hogy minden embert erről a négy bolygóról ide telepítsenek. Ezért elhatározták, hogy csak az ifjabb nemzedékeiket a spirituális tanítók és az öreg bölcsek vezetésével hozzák át ide. A népességük többi része fokozatosan csökkent, míg végül a bolygóik elnéptelenedtek. A sorukkal azonban az ottmaradottak nyugodtan szembe tudtak nézni, mivel ők már nem féltek a haláltól. A Spirituális Hierarchia mégis gondoskodott arról, hogy az életüket egy magasabb dimenziósíkon ( dimenzióugrás ) folytatni tudják. A technológiájukat és a kultúrájukat így meg tudták őrizni, miközben a földi emberiség védelmezőivé is váltak.

Aztán a Spirituális Hierarchia tanácsára az emberek a Földön olyan különleges templomokat kezdek építeni, melyeket dimenziókapuként lehetett használni. Így az emberiség lehetőséget kapott, hogy meditáció segítségével más dimenziókat és felemelkedett mestereket is el tudjon érni, de ezekben a helyiségekben éppúgy a szükséges technológiákat is létre tudták hozni! A védelem miatt azonban ezeket a templomi technológiákat jól elrejtették, mely a Föld jövőjére nézve nagy jelentőségűnek lehet nevezni.

Mégis tartva attól, hogy a Hold sok problémát okozhat, mint pl. viharokat, vulkánkitöréseket, földrengéseket, az akkori földi emberek ezzel kapcsolatban a Spirituális Hierarchia tanácsát kérték, akik azt javasolták, hogy a holdfázisoknak megfelelő folyadékmennyiséget vegyenek magukhoz, hogy az emberi testre gyakorolt Hold-befolyást ki tudják egyensúlyozni. Aztán az elődeink egy megbízást is kaptak a Hierarchiától, hogy a Föld körül két jégrészecskékből álló védőövezetet építsenek ki.

( Lásd még : www.foldimennyorszag.hu/8C63906D-37F6-46DD-A248-60C92D0FB51D.html )

Ezek az övezeteket, melyeket mennyboltoknak neveztek el, különleges kristályszerkezetek segítségével rögzítették. Olyan kristályokkal, melyek a templomokban materializálódtak és amelyeket végig a Föld egyenlítője mentén helyeztek el. Emiatt aztán az egész Földön egy kellemes szubtrópusi klíma jött létre, sem sivatagok, sem jeges sarkvidékek nem voltak ekkor.

Eközben a sötét erők egyedei, akik épp úgy egy emberszerű fajhoz tartoztak, jóllehet más genetikai szerkezettel, mint a miénk, a galaxis Naprendszerünk közeli részében éltek. Ők akkoriban gyakran látogatták a Földet, abban a reményben, hogy a fejlett földi technológiáról ismereteket szerezhetnek. Viszont éppen azért, mert nem rendelkeztek olyan fejlett tudattal, és képességeiket nem a kozmikus törvények szerint mindenki jóléte érdekében akarták használni, ezért az akkori földi vezetőség megtagadta tőlük ezeket az ismereteket.

Erre aztán a földönkívüli sötét erők hadat üzentek az újból betelepített földi gyarmatoknak. A földiek viszont NEM védekeztek ( mert a fejlett lények nem harcolnak ), hanem a Föld bizonyos helyein rejtőztek el. Az egyik csoportjuk a Belső Földre húzódott vissza, ahol mai napig is élnek. A többiek pedig elpusztították a gyarmataikat, Atlantiszt, Lemuriát és a többieket, hogy azok nehogy sötét erők kezére jussanak, és így megóvják a tudásukat és a technológiájukat a visszaélésektől.

Emellett a kristályszerkezetek is, amelyek lerögzítették a védő mennyboltozatokat, súlyosan megsérültek. A Spirituális Hierarchia ekkor figyelmeztette azokat az embereket, akik még a felszínen rejtőzködve éltek, hogy hatalmas vízözön fog bekövetkezni. És lám: a mennyboltozatok a földre zuhantak és a menny jégrészecskéinek olvadása gigantikus víztömegeket szabadított fel. A Hierarchia ezért azt javasolta az embereknek, hogy nagy hajókat építsenek, mivel így lehetőleg sok életformát tudnak megmenteni. A megmaradt emberiség pedig sok száz ( vimanaszerű ) bárkát készített, és nem csak azt az egyet, amelyről a biblia is említést tesz.

Végül amikor az özönvíz elvonult, melyet a túlélő földi emberek épp úgy vártak, mint a negatív földönkívüliek, ezek a sötét erők visszatértek a Földre és az embereket fogságba vetették és kínzásnak vetették alá, hogy információt szerezzenek a rejtett templomaikról és a fejlett technológiájukról. A sötét erők tudták, hogy a földi emberek képesek településeiket és templomaikat mindig újjáépíteni, és állandó kapcsolatban állnak magasabb dimenziókkal is.

A negatív erők ezáltal bizonyos technológiákat, melyeket a rejtett templomokban megtaláltak - még azelőtt, hogy azokat a Spirituális Hierarchia tőlük elzárta volna -, a túlélő emberek genetikai manipulálására tudta használni. A fogságukban lévő embereknél ugyanis ÁT TUDTÁK VÁGNI AZ ÖSSZEKÖTTETÉST A KÉT AGYFÉLTEKÉJÜK KÖZÖTT! ( Mai agy EZT az anatómiai szerkezetet mutatja! ) Az emberek így elveszítették a képességüket, hogy más dimenziókkal kommunikáljanak és azt is, hogy előző életeikre emlékezzenek. Elfelejtették a Mindenséget irányító spirituális törvényeket és a fejlett technológiai tudásukat. Nem tudtak többé rejtett templomokról és felemelkedett mesterekről sem.

A földi emberiséget a sötét erők szabályszerűen átprogramozták! A különböző emberi fajokat az eltérő bőrszínük szerint osztották fel. Kialakultak a vallások és az embereknek a sötét érők képviselőit egyes országok királyaiként, uralkodóiként kellett elismerniük. Létre jöttek a különböző nyelvek is. A kontrollt bevezető ( idegen ) erők dúskáltak a javakban, miközben Föld eredeti lakosainak ( nincstelen ) tömegei felett uralkodtak. Ugyanakkor minden információt arról a technológiáról, melyet a negatív erők a rejtett templomokból loptak el, az elit csak maga számára tartott fenn. Embereket pedig arra ösztönözték, hogy háborúzzanak egymással, holott addig szeretetteljes harmóniában éltek és dolgoztak együtt.

Az embereket arra kényszerítették, hogy olyan hitet fogadjanak el, amely kimondja, hogy egy nép, egy vallás vagy egy ország különb a többinél, meg hogy az is természetes legyen, hogy a vallás előírásait feltétlenül be kell tartani. Ha ezt elmulasztották, akkor jött a büntetés és a halál. Sőt, a vallási vezetők a halál utáni örök büntetést helyezték kilátásba, ha valaki a vallás előírásai ellen vétett. Minden újszülött gyermeket pedig az uralkodó vallás nevében meg kellett keresztelni.

Az ilyen hitrendszer manapság is öntudatlanul a fennálló társadalom részét képezi, és egyike lett azoknak az elfogadott tradícióknak, melyek semmilyen teret sem engednek a személyiségnek és az igazság utáni kutatásnak. Azonban a legbensőjében minden földi ember érzi, hogy az élet több, mint ez a fizikai lét. Sokan néznek fel az égre, és sejtik, hogy onnan, a csillagokból jöttek, ugyanakkor érzik azt is, hogy létükkel itt a Földön valami nincsen rendben. Ez természetesen a LÉLEK képessége, AKI emlékszik a valódi eredetére.

A Föld átalakulása azonban most nem jelent mást, mint hogy a Spirituális Hierarchia - együttműködve minden manipulációt elszenvedett lénnyel - a múlt hibáit korrigálni akarja. Ezért az első lépésként gondoskodott arról, hogy az emberek a spirituális törvényekről újra ismereteket szerezzenek. A Hierarchia a Föld különböző országainak kormányaival ( a 20. század második felétől ) felvette a kapcsolatot, de az ÖSSZES kormány megtagadta a Hierarchiával való együttműködést, mivel a földi vezetők azt hitték, hogy hatalmukat és befolyásukat az emberek felett elveszíthetik. Ráadásul az atombomba (újra)feltalálása ismét lehetőséget adott nekik az egész Föld elpusztítására. Ennek azonban nem csak a mi Naprendszerünkre, hanem az egész fizikai univerzumunkra beláthatatlan következményei lennének, és számtalan élőlény kerülne emiatt korlátozott állapotba.

A Galaktikus Testvériség ( különböző dimenziókban élő számtalan magasan fejlett lény egyesülése ) ezért elhatározta, hogy ezen erők és technológiák helytelen használatának békésen véget vet. Így évtizedek óta azon dolgoznak, hogy a Föld rezgésszámát megváltoztassák. A ma ismert földi technológia így már nem lesz működőképes.

A rezgésszint emelkedése ( kezdetben ) lassan történt, és csak 1993 óta lehet mondani - mióta a rejtett templomokat újra aktiválták és a kozmikus energiák rajtuk keresztül újra Földre jutottak -, hogy a Hierarchia vállalkozása sikeres lesz.

A Föld körül óriási anyahajók jelentek meg, melyek jóllehet a földi szemek számára láthatatlanok és a radarok segítségével nem érzékelhetők, de a magas rezgésű energiáikat szakadatlan a Földre sugározzák. Ugyanakkor MINDEN ÁLLAT ARRA LETT ÖSZTÖNÖZVE, HOGY EMELJE MEG A REZGÉSSZÁMÁT. Azok az emberek pedig, akiknek újra tudatossá vált a kozmikus örökségük és valódi küldetésük, éppúgy hozzájárultak különböző módon ehhez a rezgésszint-emelkedéshez. Mert minél több élőlény vesz ebben részt, annál gyorsabban fog a változás végbemenni.

Az átalakulás egy lassú folyamat, mely kis lépésekben halad, hogy az emberi sejtszerkezet ne sérüljön meg. Ezért EGY MESTERSÉGES CSAKRA-RENDSZER LETT LÉTRE HOZVA, melynek segítségével mindkét agyféltekét szinkronba hozták egymással, hogy olyan képességek éledjenek fel újra, mint a telepátia, az intuíció, az előző életekre való emlékezés vagy mesterekkel való kommunikáció. A csakrák kicsiny dimenziókapuk, melyeken keresztül a mindenkori dimenziók energiáit felvesszük. A gyermekek pedig, akik 1993 után a Földre születtek, máris ezzel az új csakra-rendszerrel és új tudattal rendelkeznek!

Éppen ezért ebben az átmeneti időszakban különböző testi panaszok időszakonként felléphetnek, bár hamar el is múlnak : pl. rövid ideig tartó szúró érzés, mintha egy tűt szúrnának az ember testébe, vagy magas rezgésű zúgó hang a fülben, vagy átmeneti látászavarok, melyek gyorsan elmúlnak, de épp úgy könnyű szívritmuszavarok is lehetnek. Néha az ember fáradtnak is érezheti magát, holott úgy gondolja, hogy elegendő időt aludt. Ez azért van, mert az ember valójában már ( a rezgés emelkedése miatt ) kevesebb alvásidővel is beéri és az energiával feltöltődöttebbnek érzi magát. Étvágya csökken, néha már alig eszik, így aztán állandó éhségérzete is van, attól függetlenül, hogy éppen milyen gyakran eszik. Mindenesetre nagyon fontos, hogy ebben az időszakban sok ( tiszta ) vizet igyunk, hogy támogassuk a testünk átállását az új energiákra és hogy a káros anyagokat a szervezetünk ki tudja választani. Ugyanakkor meditációval vagy imával is minden ember hozzá tud járulni, hogy a rezgésszintjét megnövelje, úgy is, hogy mentálisan-érzelmileg ezen elmélyülések alatt benyomásokat szerez az átalakulási folyamatokról, és tudati fókuszát rájuk irányítja.

Ezért nagyon fontos, hogy nagy átalakulásról beszélni tudjunk, és minden ezzel összefüggő információt megosszunk olyan emberekkel, akik erre nyitottak. Mert minél több ember vesz részt öntudatosan és aktívan az átalakulási folyamatban, annál hamarabb fog a felemelkedés végbemenni.

 

Omnec Onec