Elhallgatott tények

 

mint a vallások égi eredetének az igazsága

 

Mikor Rev. Varga László magyar nyelvre lefordította és 1999-ben megjelentette a X. Pancsen Láma titkos hagyatékából származó Három Próféta könyvét, ez az akkori ezoterikus könyvkiadás igazi szenzációja volt - bár olyan szenzáció, melyet természetesen nem kísért sem a világi média, sem az ismert ezoterikus tanítók hallelújázása, hanem szokás szerint agyonhallgatták azt az egyszerű tényt, hogy egy olyan titkos ökumenikus vallási irat jelent meg most magyarul, amely az utóbbi 2500 év földi történetének három legmeghatározóbb vallási prófétájának, Buddhának, Jézusnak és Mohamednek az életét mutatja be teljesen új szempontból.

 

 

Ám ez a bizonyos „új szempont” természetesen a 21. század szellemi kereső emberének már egyáltalán nem új, mivel az alternatív tudományok utóbbi évtizedbeli kutatási eredményei - melyek az internet révén gyakorlatilag már mindenkihez eljuthatnak -, különösen erősen hangsúlyozzák a földi emberiség ordítóan szembeötlő földönkívüli eredetét.

Ebben a titkos tibeti iratban pedig éppen azzal szembesülünk, hogy könyörtelenül leleplezi a jelenleg uralkodó vallások hazug alapvetéseit, meghamisított szent iratait pusztán azzal, hogy olyan könnyedén és magától értetődően számol be e három vallási prófétának minden ismert, és főleg még nem ismert égi-földi tevékenységéről, hogy aki akár csak egy parányi pislákoló intuícióval, vagyis szív-intelligenciával is rendelkezik, ezeket az életrajzokat igaznak fogja felismerni.

Éppen azért, mert ahogy komoly szellemi kereső egyre inkább halad a tudatosodásban ( vagyis a kollektív rögeszme-tudatról való leválásban ), úgy érzékszervei is fokozatosan megváltoznak, először az intuíció tekintetében, majd a konkrét érzékszervi tapasztalatok szintjén.

Így A Három Próféta Könyve is valójában olyanokhoz szól, akik belsőleg már többé-kevésbé elidegenedtek ettől a földi világtól, mivel, ahogy ezt már Buddha is megállapította több, mint 2500 évvel ezelőtt, csakis ez lehet a magasabb igazságok megértésének az alapja.

Ugyanakkor a tudatosodás útjának egyik fontos próbája, hogy végre egy ébredő csillagmag szembe tud nézi a saját pokoli valóságával, mint triviális ténnyel. Mert jól megfigyelhető, hogy minden olyan szellemi kereső, aki még a saját biológiai életét és a 3D-s Földszférát akarja igazolni, vagyis dimenzióváltás és fénytestté alakulás nélkül akar itt paradicsomi állapotokat teremteni, vagy úgy, hogy állandóan a múlt vélt értékeit bámulja és azokat sírja vissza, vagy úgy, hogy ő maga gyárt önigazoló elméleteket, az még ennek a pusztuló világnak a foglya minden magasabb eszményei ellenére, mivel a solar plexus állati életösztöne minden pillanatban felülírja azt az eszményiséget, ami eleve nem ebből a világból való és ezért nem is tud itt soha megvalósulni, legfeljebb valamilyen torz formában - lásd pl. minden társadalmi mozgalmat az utóbbi 300 évben.

A pokoli valóság, mint 3D-s alapállapot felfedezése persze csak fokozatosan történik, mivel egy komoly kereső sem tudná még elviselni a teljes igazságot. A felfedezés első kritikai szakaszában ezért az ilyen csillagmag még csak a külső társadalmi környezet bizony fontos területein fogja felfedezni a gonoszt, vagyis belép ( gondolatilag ) az elit által évezredek óta olajozottan és hihetetlen rutinnal végzett összeesküvés-gyakorlatok világába.

Ez az elképesztő felfedezés aztán elő fogja segíteni neki a régi gondolkozása fokozatos összeomlását, mivel felismeri, hogy őt gyermek kora óta folyamatosan és nagyon is tudatosan becsapták, azaz hazudtak neki, nem csak a tanintézményekben és a hivatalos médiákban, hanem a korábbi családi-baráti környezete is automatikusan ezt a hazugságvilágot közvetítette neki, mint egyetlen emberi értéket.

Épp ezért egy csillagmag számára feltétlenül el kell jönnie egy olyan pszichológiai pillanatnak is, mikor hirtelenül egyedül érzi magát - teljesen egyedül a felismert igazságával, szemben a világ lehengerlő őrületével.

Ám ez a magányérzet általában nem tart sokáig, ha a tudat átment a holtponton és fokozatosan átfordul az újfajta gondolat- és érzelemvilágba, mely már a Fényen, a szív intelligenciáján alapul.

A Fényen alapuló élet pedig azonnal egy új közösséget is teremt - nem is tehet mást, mivel a Fény maga az Egység.

Nos, a világtörténelem minden nagy prófétája - hogy végre tisztázzuk a helyzetet - csakis ehhez az embercsoporthoz szólt, azokhoz tehát, akik valóban a Fényre, azaz az eredeti Hazájukba vágynak.

Éppen ezért minden valódi tanító, próféta vagy mester csak egyetlen cél miatt inkarnál a Földre - hogy elmenjen! Azokkal természetesen, akikért jött.

A következőkben idézeteket közlünk A Három Próféta könyvéből, melyeknek ugyan az eredeti szövegkörnyezetükben van meg a teljes értelmük, de most elsősorban ezen próféták folyamatos földönkívüli kapcsolatait szeretnénk bemutatni.

 

I. Buddha kozmikus kapcsolatai

 

 

1. Fogantatása

„…egy éjjel nagy fényességben egy fehérruhás égi bölcs jelenik meg Mayadévi ( Siddhárta-Buddha anyja ) előtt…Az égi lény szeretkezik a királynővel…Minden dolog különös fényt áraszt magából. Mayadévinek eközben látomásában egy hatalmas fa jelenik meg. Csak halála után tudja meg, hogy ez egy távoli helyen, a Fiastyúk ( Plejádok ) csillagkép ( valójában csillaghalmaz ) egyik világában található, ahol majd fia fogja őt tanítani.”

Megjegyzés:

Figyeljünk fel a beszélő névre: Mayadévi valójában azt jelenti, hogy a Plejádok egyik leghatalmasabb csillagrendszerének, a Maia-csillagrendszernek az isteni lakója - ahogy a maja indánnép neve is ezt a csillagrendszert fejezi ki természetesen.

 

 

 

 

2. Születése

„A szülés pillanatában egy vimana ereszkedik a liget fölé, és két nága király száll le a gyermekhez.”

Megjegyzés:

Hogy kik voltak ezek a nága királyok és milyen kultúrát ( és nyelvet ) képviseltek, magyarul talán ez a cikk adja meg a legjobb magyarázatot:

http://www.xhirek.hu/index.php?cikk=news/mu_szigeterol.php

 

3. Mayadévi mennybemenetele

„… Mayadévi megérzi, hogy nem fogja megérni fia sorsának beteljesedését. A szüléstől számított hetedik napon valóban meghal, s ezzel visszatér a Fiastyúk ( Plejádok ) egyik világába, ahonnan azért küldték a Földre, hogy Siddhárthát megszülje.”

 

4. A Megvilágosodott visszatekintése ( első látomása ) a korábbi nem földi inkarnációira

„… meglátja saját helyét a buddhák sorában. Korszakokkal korábban - még nem a Földön - Dipankára Buddha tanítványa volt, s Szumedhonak hívták. Dipankára jósolta meg neki, hogy a felébredést Siddhárta néven éri majd el. Shakyamuni(ként) az Orion-kar (!) huszonnegyedik buddhája Dipankara után. Itt a Földön az elmúlt 60 ezer évben - melynek kezdetén a Kis Göncölről ( Ursa Minor vagy Kis Medve csillagkép ) népek szálltak le, megalapítva a Nap-nemzetséget - ő a negyedik földi buddha.”

Megjegyzés:

- Az Orion-karra utalás egyértelműen jelzi, hogy a beavatottak mindig is ismerték a galaxisunk valódi szerkezetét, tehát azt is, hogy a mi Naprendszerünk a galaxisunk Orion-ágában található.

 

 

 

- A Nap-nemzetség megalapítása az utolsó lemúriai korszak kezdetére utal, mikor a Kis Medve csillagrendszereinek népei vették át Lemúria vezetését. ( A mostani Holdunk is innen származik. )

- A hindu eposzok is természetesen erről a lemúriai korszakról szólnak: a Nap-, majd később a Hold-nemzetség küzdelmeiről. ( Ahogy a görög eposzok egytől egyig atlantiszi történetek. )

 

5. A Megvilágosodott a harmadik látomása után

„…dévák szállnak le a fához, hogy tiszteletüket fejezzék ki az új tanító előtt…Elmélyülésében bejárja a Teremtés világait, átélve több ezer több évezrednyi történést. Csatákban vesz részt, rengeteg fajta lénnyel találkozik, köztük óriásokkal, dévákkal, titánokkal, sárkányokkal, emberszabású és nem-emberszabású értelmes lényekkel, pl. madáremberekkel, óriásrovarokkal, stb.”

Megjegyzés:

A ’dévák’ kifejezés egyértelműen és következetesen földönkívüliekre utalnak, és nem természeti szellemekre vagy asztrális istenekre, ahogy ezt mind az ( exoterikus, nem-beavatott ) keleti vallásos vezetők, mind pedig a nyugati vallástörténészek helytelenül értelmezik.

 

6. Buddha megengedi bizonyos alakváltók belépését

„Buddha leírja a sárkányok öt természetes fajtáját, ők tagok lehetnek, a többi formaváltó lény nem.”

Megjegyzés:

A sárkányok nemzetsége a mi galaxisunkban nem csak negativitást hordoznak, hanem van egy nagyon pozitív ága is, akik az ősidőkben az emberiség nagy tanítói voltak - és most is jelen vannak magasabb rezgésszinten.

Gondoljunk pl. arra, hogy az egész kelta ( walesi ) Artúr-mondakör a pendragon( fősárkány! )-ág küzdelmeiről szól!

 

7. Buddha éjszakai tanítási rutinja

„ Az éjszaka középső őrsége idején a Galaxis uralkodóinak és bölcseinek nyílott alkalmuk, hogy a Magasztossal találkozzanak. Sokan fényes hajókkal szálltak le a kolostor melletti ligetben, mások természetfeletti módon jelentek meg… napirendjén a Magasztos csak vándorlásai alkalmával és égi országokban tett látogatásaikor változtatott… Dévák jönnek érte, és elviszik Avalokitésvara bódhiszattva égi birodalmába tanítani, majd innen a Tushita égi világba megy, hogy a következő buddhát, Maitreja bóddhiszattvát felkészítse.”

 

8. Egy égi buddha véleménye a földiekről

„… a Szarvagandhaszugandha égi világból jelennek meg bódhiszattvák, hogy tiszteletüket leróják az általuk Szaha-világnak nevezett Föld jelen buddhája előtt. Elmondják, hogy indulásuk előtt saját világuk buddhája, Szugandha kioktatta őket:

Elmehettek, de a saját illataitok nélkül menjetek, nehogy a Föld élőlényeit megzavarjátok és elbódítsátok. Szépségetek is olyan, hogy esetleg lebecsülitek az ottaniakat, vagy ők fognak szégyenkezni, ha meglátnak titeket. Ezért változtassátok meg a kinézeteteket. Ne nézzétek le Szaha világát, mert nincs még megtisztítva. A Föld népei makacsak, megátalkodottak, nehéz őket tanítani. Ezért Shákjamuni erős és indulatos szavakkal oktatja őket, beszél nekik a poklokról, az éhes szellemekről, az állatokról, arról, hogy ne kövessék el a tíz gonosz tettet, tartsák be az előírásokat, s ne engedjenek a féltékenységnek. Az emberek szelleme a Földön nyughatatlan, akár a majomé. Miképpen a csökönyös lovakat és elefántokat nem lehet tanítani ostor nélkül, hasonlóképpen az itteni embereket is csak a Szenvedés Nemes Igazságán keresztül lehet tanítani. Csodálatos, ahogyan Shákjamuni képes eljuttatni a makacsokat a megvilágosodáshoz, miközben mindvégig elrejti minden korlátozástól mentes hatalmát. Milyen csodás, hogy együttérző bódhiszattvák születnek még egy ilyen világban is.”

 

9. Buddha Kasmírba repül

„I.e. 549-ben, a Víz Patkány évében - úgy mondják, egy yantra fedélzetén - Buddha 500 szerzetessel elrepül a Kasmír mesés völgye fölé magasodó Kailas-hegyhez. A hegy lábánál nyugvó tóból ered India négy nagy folyója, ezért e helyet az Élet Forrásának nevezik. Buddha itt nem földi lényeket tanít.”

 

 

Megjegyzés:

A yantra itt olyan kristályenergiájú repülőszerkezetet jelent, melyet már Lemúriában és Atlantiszban is folymatosan használtak földi közlekedési eszközként, ellentétben a vimánával, mely elsősorban űrhajó volt. ( A későbbi arab-perzsa mesék repülőszőnyege természetesen ilyen yantra típusú repülő volt. )

 

10. Buddha a Thuban csillagrendszerben tanít

„A későbbi vajrajána - Gyémántút - tanainak legnagyobb részét nem itt a Földön, hanem a Thuban naprendszerben, Shamballa királyának mondja el… Shamballa világában számtalan lakott bolygó időszámítása követhető, sőt ezen világok időbeli történései mindig kapcsolatban vannak a Thuban naprendszerével.”

 

 

Megjegyzés:

A titkos tibeti szöveg tehát határozottan különbséget tesz Agartha és Shamballa között, melyeket eddig az ezoterikus kutatók is nagyvonalúan összemostak, és mindkettőre a Belső Föld megszentelt birodalmát értették. Ám ezek szerint az utóbbinál nem erről van szó, hanem - úgy néz ki - egy csillagszövetségről, melynek központja a Sárkány ( Draco ) csillagkép alfájának, a Thuban naprendszerének egyik bolygója, ahol Shamballa-csillagszövetség királya lakik. ( Ugyanakkor el ne felejtsük, hogy a mostani Sarkcsillag előtt a Földünk északi forgástengelye korábban a Thuban-ra mutatott, azaz a beáramló kozmikus energiák eszmei alapját ezen csillagrendszer adta meg! )

 

11. Buddha korábban égi küldöttként a maja népet tanította

„I.e. 534-ben, a Tűz Nyúl évében Buddha elzarándokol Mahavíra sírjához. Itt Ánandának elmeséli , hogy még a Vízözön előtt Sarasvati földjéről a Földre látogatott, tanítani maja népét. Erről az égi helyről került egyébként a Földre a kukorica, a méhek, a hangyák és a macska.”

Megjegyzés:

A „Sarasvati földje” alatt valószínűleg a Plejádok Maia-csillagrendszerét kell érteni.

 

12. Buddha megjósolja tanítványai jövőjét

„I.e. 533-ban, a „Megtisztulás” évében, minden fontosabb tanítványának megjósolja jövőjét, ki maradt itt a Földön, mint mester, és kik azok, akik más égi világokba mennek tovább tanulni.”