Vízöntő-tudomány

A cikk első részében utaltunk arra, sőt kihangsúlyoztuk, hogy az emberiség minden bűnének és bajának a forrása a valódi spirituális emlékezetének a hiánya. Ám erről már Platón is írt ( meg minden korábbi misztikusnak is központi témája volt ) a 'Pamphfüliai Ér látomásában', mely történet végén utal arra, hogy minden léleknek innia kell a felejtés vízéből, mielőtt (vissza)születik a Földre.

Azonban ez az alapvető emlékezethiány vagy tudatlanság az emberiség tapasztalati útja során, bizonyos történeti szakaszban fontos volt, mivel akkor a szenvedés, nyomor és kiszolgáltatottság illúzióinak mélységeit nem tudta volna személyesen átélni - vagyis a teljes Halak-korszakot!

Jóllehet eredetileg nem volt betervezve, hogy a Vízöntő-korszak magasztos, spirituális életének kapuja elé ilyen nyomorúságos módon jusson el az emberiség, úgy, hogy a Halak-korszak pozitív energiáiból, az önfeláldozásból ( melyek a Vízöntőre készítettek volna fel ) szinte semmit sem valósított meg, hanem éppen ellenkezőleg : a középkor vége felé egyszerűen visszatért a Bika-korszak aranyborjú-imádatához!

Ha Önök hallgatják a híreket vagy nézik a tévét, akkor éppen ezzel a világgal találkoznak : tánc az aranyborjú körül - minden mennyiségben! Amit persze most roppant tudományosan "gazdasági szükségszerűségnek" vagy "gazdasági élénkítésnek" is neveznek.

A mai vallások pedig cinikusan ehhez asszisztálnak, mikor a patriarchális istenképükkel meg az egész liturgiai rendszerükkel minden másodpercben felidézik a Bika-korszakban még önálló akarattal nem rendelkező tömegek fajisteneit, akiknek folyton áldozni kellett, legtöbbször persze emberi vért!

És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ezt a fajistent pl. a keresztények most Krisztusnak nevezik ( alkalmazkodva formailag a Halakhoz ), mert az egyház tettei, azaz mágikus cselekedetei már a niceai zsinat óta csak a hatalomról, a pénzről és a tömegek tudatának kontroll alatt tartásáról szólnak.

Ám a 20. században még olyan furcsaságot is megtapasztalhattunk, hogy ha valakinek elege lett a nyugati társadalmak lelkileg teljesen kiürült, elvilágiasodott, puszta dolgozó/tanuló-robotgép-funkciót betöltő jó-keresztény mentalitásból, az akár vissza is disszidálhat a Bika-korszak hindu vallásosságának asztrális vágyvilágába, és dzsapázhat és mantramozhat éjjel-nappal, játszva a megvilágosodott és a megváltottat.

Tehát az őrületet látjuk mindenütt, mivel nem csak a mai emberiség, de a vezetői is teljesen tudatlanok, és aki tudatlan, azt 100%-ban a tudatalatti vezeti, vagyis a múlt félelmei jönnek elő újra és újra, melyeknek mágikus köreiből sem a tömeg, sem a vezetői nem tudnak kitörni.

Ezek a félelmek pedig egészen Atlantisz utolsó korszakáig nyúlnak vissza, ahol a rettenet érzése először lett megtapasztalható az emberiség spirituális történetében. És amikor az ősbűnt elkövették - erre a cikk első részében utaltunk -, akkor megnyílt az első alternatív idővonal, és ezzel együtt olyan csillagkapu is, amelyen át számtalan negatív entitás árasztotta el a Földet.

Ha Önök látták vagy olvasták a Gyűrűk ura c. film/könyv-trilógiát, akkor pontosan tudni fogják, hogy milyen viszonyok uralkodtak Atlantisz ezen utolsó korszakában.

Persze hozzá kell azt tenni, hogy Tolkien tudatosan kihagyta a műveiből az akkori mágikus technológiákat és azokat középkorival helyettesítette, mivel neki azt adták parancsba, hogy egy atlantiszi feketemágiát felidéző fantasy-történet keretében elsősorban a tudatosodó ifjúság életébe hozza vissza a mérhetetlen félelem érzését; viszont ha az író a sok démoni lénnyel hadakozók hősökhöz még kristályenergiákat felhasználó repülő szerkezeteket meg energia/ultrahangfegyvereket is hozzárendelt volna, akkor ez az ifjúságra inkább pozitív, mint negatív hatással lett volna, mivel az ősemlékezésük spirituális kódjait is felnyithatta volna nekik!

És egyben megérthetjük most már azt is, melyről Orfeo Angelucci ír "A csészealjak titka' c. könyvében, mikor megemlíti azt az 1953-as, Los Angelesben tartott sci-fi konferenciát, melyen az ott jelenlévő egyik szónok kerek-perec kijelentette, hogy a sci-fi íróknak a repülő csészealjak témája már tabuvá vált, azaz tilos írniuk róluk!

Látható tehát, hogy a 20. századra szó szerint reinkarnálódott, mind személyében, mind módszertanában az atlantiszi feketemágia, sőt, ezt modern technológiával összekapcsolva, az emberiség feletti elmekontroll egyik legfontosabb eszköze lett.

A fájdalmunk pedig most igazán azokért van, akik a tömeg materialista életétől már elidegenedtek, de spirituális emlékezetük híján még ők is szellemileg légüres térben bolyonganak, miközben eltékozolják az életüket számtalan vallási, filozófiai és tudományos rögeszme kipróbálásával. Azaz még nem kapták meg azokat a lelki-tudati útmutatásokat, melyek kibonthatnák nekik az emlékezetük ősi kódjait!

Ezért lett volna eredetileg fontos már az egész 20.század folyamán az ifjúság kezébe pl. olyan irodalmat adni, mely segített volna nekik a spirituális öntudatra ébredésükben. Ezt pedig bármilyen kalandos-romantikus történet keretében át lehetett volna adni nekik. - De nem, a kalandos-romantikus történet esetleg még megmaradt, de a sorok között elhintve már megjelentek Atlantisz szörnyei, mutánsai, kiborgjai legtöbbször a Földet minden áron leigázni akaró fajok képében.

Az egész hivatalosan propagált sci-fi irodalom tehát látványosan a sötét hatalmak, az ő elmekontrolljuknak az eszköze lett, és nem véletlen, hogy ebből a sötét világból jöttek elő itt Magyarországon is azok a személyek, akik az álrendszerváltás idején átvedlettek "ufó-kutatóvá" vagy ufó-ezo-bulvárszenny-kiadványok terjesztőivé.

Ha Önök emlékeznek még pl. az egykori 'Nulladik típusú találkozások' c. műsorra ( ha nem, akkor egyik adását a Youtube-on is megnézhetik ), annak bevezető képsorai tulajdonképpen sűrítve mindent elmondanak, ami itt Magyarországon az utóbbi kb. 25 év alatt spiritualitás és ufó-kutatás címén lezajlott!

Mert az ilyen rendkívül durva feketemágikus felhívások ( kép- és hanghatás egyszerre ), melyeket csak Atlantisz legsötétebb korszakában alkalmaztak a titkos emberáldozati barlangokban, természetesen az 1990 táján még naiv és minden nyugati kulturmocsokra fogékony magyar nép számára újnak tűnt, és éppen ezért milliók csüngtek akkoriban ezen a műsoron.

Aztán persze vele párhuzamosan meginduló több ufós újság egész tartalmánál, karakterénél és főleg a címlapjainál szintén gondosan ügyeltek arra, hogy a kötelező feketemágikus jelképek dizájnosan rajta legyenek.

Vagy a most elsiratott Enigma-adások bevezető képsorai eddig még senkit sem zavartak? Annyira természetes már Magyarországon, hogy ezotériáról meg más titkos dologról csakis a sátán jele alatt lehet beszélgetni???

 

Nos, amint látható, a mai emberiség tudatilag egyáltalán nem a Halak-korszakban él, amely az önfeláldozó felebaráti szeretet korszaka lett volna, ha Jézus Krisztus tanítását és személyes példamutatását komolyan vették volna...

Így szellemi-lelki értelem nincstelenül, koldusként, kukázó hajléktalanként ( aki állandóan régebbi, ma már nem aktuális korszakok eszméi között kotorász ) jutott el az emberiség a Vízöntő-korszak kapujához, úgy, hogy sem a Halak-( önfeláldozás), sem a Kos-( én-tudat harmonizálása a Teremtőhöz), sem a Bika-korszak ( az akarat, az életösztön harmonizálása a Teremtőhöz ) pozitív eszmei oldalából szinte semmit sem valósított meg! Ezen három korszak negatív oldalából viszont annál inkább!

És, mint azt már említettük, az emberiséget irányító törvénytelen elit tudata tulajdonképpen megállt a Bika-korszak negativitásánál : a hatalom, a pénz, a vagyon és az arany imádatánál!

Ehhez járult még hozzá nekik, hogy hatalmukat és vagyonukat megtartsák, az atlantiszi ( bár orioni eredetű ) elmekontroll technika, melyet az ősemlékezés hiánya miatt ők mindig újnak tudnak eladni az embereknek ( pl. az összes technikai találmányt, amit egyáltalán engedélyeznek, az összes média-szennycsatorna-információt, melyek teljesen az elmekontrollt szolgálják, az egész "teológiai" és/vagy "természettudományos világképet", melyekkel mindenki kötelezően magára veszi - ha egyáltalán valami iskolai végzettséget és társadalmi státuszt akar - a 3D-s rögeszme-gondolkozás szemellenzőjét stb. )

Ám az bizonyosan nem véletlen, hogy ez a Bika-korszakbeli negatív eszmeiség annyira meghatározó még most is, mivel a negatív földönkívüli erők akkor jöttek újból a Földre ( az utolsó jégkorszak után ) és vették át fokozatosan az emberiség irányítását. A Halak-korszak kezdetén pedig, Jézus Krisztus idejében már gyakorlatilag minden hatalmi poszt a titkos sötét hatalom kezében volt. Ezért az akkori fény-misztériumok egyértelműen arra utaltak, hogy a Halak-korszak végén, nagyjából Krisztus születése után 2000 évvel, a Föld és az emberiség apokalipszisszerű módon fog elpusztulni.

Ez a jövőszemlélet, melyet már akkor osztott minden felemelkedett mester és gnosztikus beavatott, teljesen természetes volt, mivel belsőleg látták ezt a jövőt, ahogy ez János jelenéseiben is megjelenik!

És valóban ez is történt volna, ha ez csak az emberiségen és az őt kontrolláló eliten múlt volna, azaz a János jelenéseinek hajszálpontosan részletezett idővonala mentén ( melyben gyakorlatilag a 20. század minden eseménye benne foglaltatik jelképesen ) eljutottunk volna 1999. augusztus 11-ig, a teljes napfogyatkozás napjáig, mely után azonnal megindult volna a Föld globális átalakulása, azaz öntisztulása, az ezzel összefüggő gigantikus természeti katasztrófákkal együtt.

Ennek az Jánosi idővonalnak a megvalósulási lehetősége még az 1970-es években is jóval nagyobb volt, mint az akkor csak egy-két beavatott által ismert és értett maja-idővonalnak!

Ha pedig a Világosság és sötétség harcát az emberi lelkekért most egy kicsit romantikusabb formában képzeljük el, azaz mintha a két fél egy nagy sakktábla mellett ülne, és azon gondolkodna mi lenne a következő jó lépés az emberiség érdekében vagy az ellen, akkor bizony nem járunk messze a valóságtól!

Mert különösen 1945 óta óriási harc folyik a finomanyagi szinten, a 4. dimenzióban a Fény galaktikus erői és a régi orioni erők utolsó megerősített támaszpontja, a Föld és az azt birtokló sötét erők között!

A Fény erői ugyanis mindig is tisztában voltak azzal, hogy a 20. századra az orioniak a Földön fel fogják robbantani az atombombát, hogy ezzel is destabilizálják mind a Naprendszerünkben, mind a galaxisunk egyéb részein élő nagyon magas rezgésszintű civilizációkat! Azaz a sötét erők a végső kétségbeesésükben - mivel az évmilliókkal ezelőtt lezajlott 2. Galaktikus Háború után már gyakorlatilag minden lakott bolygón a Fény erői uralkodnak -, mint egy sarokba szorított vadállat, kiprovokáljon egy újabb galaktikus háborút!

Erről persze az emberiség semmi sem tud, mégpedig tudatosan nem tud, mert nem is akar tudni! Mivel az túl fájdalmas lenne számára - mármint annak az elemi ténynek a felismerése, hogy nem a világok lehetséges legjobbikán él, hanem éppen ellenkezőleg : a világok lehetséges legrosszabbikán!

Ám ennek a felismerésnek semmi köze sincs a pesszimizmushoz, mint valami negatívra fordított Pangloss mester-filozófia Voltaire Candide-jából, hanem ez egyszerű következménye annak, hogy aki emlékezik, az látja, hogy honnan jött, és épp ezért nem tagadja le annak valóságát sem, akármilyen tragikus is, ahol van, és ezért nagyrészt azt is tudja, hogy hová megy!

Ezt a képességet viszont nem kell olyan misztikus lila ködben elképzelni, mivel aki emlékezik, az egyszerűen át tud fogni a téridőben legalább egy 26.000 éves precessziós ciklust, és látja, hogy minden ugyanúgy ismétlődik, még pedig minden nagyon is gyerekesen ugyanúgy ismétlődik - legalábbis itt a Földön, amely miatt most ez a világok lehetséges legrosszabbika - és ezzel a kör bezárult!

"Minden hiábavalóság, felettébb nagy hiábavalóság"- kiáltott fel egykor a prédikátor, aki ugyanilyen tudattal rendelkezett : emlékezett, azaz meglátta valóságot.

Az az idővonal tehát, melyen az emberiség, ki tudja már hányszor, sodródott, 2000 körül ugyanúgy lezárta volna a fejlődését, ahogy ezt egy fél precessziós ciklus végén, Atlantisz elsüllyedése idején is tette, azaz az emberiség katasztrófa után megmaradt töredéke újra kezdi primitív ősemberi fokon az életet, majd évezredek munkájával és földönkívüli segítséggel létre hoz megint egy látszat-civilizációt egy látszat-kultúrával együtt, mely természetesen azt tartja magáról, hogy ő a biológiai fejlődés csúcsa, éppen ezért joga van már arra is, hogy a kozmoszban terjeszkedjék, majd kifejleszti a nukleáris fegyvereket is, melyekkel totálisan elpusztítja a bolygóját, ami miatt aztán minden kezdődik elölről....

Minden hiábavalóság, felettébb nagy hiábavalóság...

Mégis 1986 volt az a döntő év az emberiség történetében, mikor a maja-idővonalnak már ugyanolyan esélye volt a megnyilvánulni, mint az akkor folyó Jánosinak!

Erről a kozmikus-drámai pillanatról számolt be többek között Mágocsi Oszkár is :

 

1986. október 20. –

Oszkár egy Világbéke Találkozón vesz részt Torontoban, mely eseményhez kapcsolódva meghívják őt a földönkívüliek egy ’Béke a Földön’ nevű kristály-űrhajó fedélzetére, melyen további tanításokat kap:

„Ez a hajó e naprendszer Interplanetáris Hierarchiájának legmagasabb szintű vezérhajója. Az a küldetése, hogy azokat a különböző energiákat összegyűjtse, felerősítse és újra visszasugározza, amelyeket sok millió földi ember küldött szét, akik ebben az órában átélték planetáris békemeditáció egységtudatát.”

Oszkár ekkor fogja fel, hogy ezzel az űrhajóval a KÖZELJÖVŐBE UTAZTAK, mivel az űrhajó egyik irányítópanelja éppen a greenichi időpontot, 1986. december 31-ét mutatta, vagyis a nagy, egész Földet átfogó béke-meditáció napját!

„A Föld segélykiáltására válaszolva jött ez a hatalmas kristály-hajó, telítve kiáramlásra váró szeretet-energiával, melyek messzi galaxisokból és világokból származnak. Az egész elraktározott kozmikus szeretet-energiája most a földi segítők millióinak a támogatásával óriási fénytengerként a Föld mágneses mezejébe árad. Így a kristályhajó egy „Szent Lélek kitöltetésében”, egy pünkösdi ünnepben fogja részesíteni a Földet.

Közben ezt a magasztos fénysugárzást a környéken állomásozó 12 csillaghajó fogja fel és továbbítja a Föld körül reléhalóként működő 144 hajóra, melyek végül a Föld mágneses mezejének adják át az energiát, hogy minden területre egyenletesen kiáramoljon a fény. Ezek az energiák, melyek különböző szinteken és az emberi lényeken keresztül is hatnak, arra szolgálnak, hogy segítsenek a pozitív energiák védőhálóját kialakítani.

Ezúttal reméljük, hogy az eddig szokásos negatív emberi tevékenység kozmoszban láncreakciót okozó tényezői visszaszorulnak és egy masszív tudatváltást tudunk ezen a bolygón elérni, hogy a Föld végül meggyógyuljon és be tudjon lépni a mindent átfogó spirituális szeretet és fény korszakába. Ha ti most személyesen a szeretet, a fény és a pozitív magatartás mellett döntötök, akkor a lehetőségek gazdag tárháza fog kibontakozni számotokra az utatokon, hogy beteljesítsétek a magas szintű küldetéseteket. Ha viszont a félelmet és a negativitást választjátok, akkor számtalan problémát és nehézséget fogtok az életetekbe vonzani.

A következő 1987-es év lesz az, amely az emberiség történeti és kozmikus kibontakozásának irányát meghatározza. Mindez természetesen döntő jelentőségű, tekintetbe véve azt a jelleget, ahogy ez a bolygó egyre magasabb rezgésszintekre lép; hogy vajon a vad katasztrófák és pusztulás eseményei vagy pedig a békére és barátságra való törekvés lesznek az eljövendő évek meghatározó eseményei. És most úgy látszik, hogy igen jó kilátások vannak a fény erői javára, mely békés és harmonikus átmenetet jelentenek, teljes ellentétben az előző évek sötét kilátásaival. Ezért a kozmikus erők rég óta felállított és mindenre kiterjedő evakuációs tervei, úgy néz ki, alapvetően a jelentőségüket vesztették!”

 

A nagy világbéke-meditáció volt tehát az a kulcs-mozzanat 1986 utolsó napján, mely döntött arról ( ehhez az emberiség tudatfelettije 1%-ának a beleegyezése is elég ), hogy az emberiség egy teljesen új idővonalra térjen át. Ezért eljöhetett számára az a csodálatos 1987. augusztus 16-17-i időpont, a Harmonikus Konvergencia ünnepe is, amely viszont határozottan és elutasíthatatlanul elviszi az emberiséget az időkilépés kapujához, a galaktikus nullaponthoz, 2012. december 21-hez!