Vízöntő-tudomány

Az alábbiakban kommentárral láttuk el azt az első négy választ, melyet Jacques Fresco és a Venus Project más munkatársa adott 45 feltett kérdésre ( Lásd : http://korszellem.org/faq )

 

 

Mi az alapja ennek az ötletnek?

A szociális problémák a hiányból erednek. Amíg néhány nemzet diktálja a világ erőforrásaihoz való hozzáférést, addig mindig is lesznek nemzetközi viták függetlenül attól, mennyi törvényt vagy egyezményt írunk alá. Ha véget akarunk vetni a háborúskodásoknak, szegénységnek, éhínségnek, területi vitáknak és a nacionalizmusnak, akkor egy olyan jövőért kell dolgoznunk, amelyben minden erőforrást az összes ember örökségének tekintünk.

A jelenlegi problémáinkat nem lehet megoldani egy olyan társadalomban, amelynek alapja a pénz, a pazarlás és az emberi kizsákmányolás. Napjainkban a pénz a gazdaság szabályozására szolgáló eszköz azon kevesek kezében, akik a nemzetek anyagi vagyona felett rendelkeznek. Ha az olyan kérdésekre nem találunk választ, mint a tervezett elavulás, környezeti nemtörődömség, és a felháborító háborús kiadások, akkor bukásra vagyunk ítélve. Egyezmények, blokádok, bojkott, és hasonlók, amiket a múltban alkalmaztunk, nem működnek.

Sokan úgy hiszik, hogy etikai normák és nemzetközi törvények biztosítják a globális fenntarthatóságot. Még akkor is, ha a világ legetikusabb politikusai kerülnének megválasztásra, elegendő erőforrás hiányában, ugyanazon problémákkal küzdenénk folyamatosan. Amire igazán szükségünk van az a Föld erőforrásaival való intelligens gazdálkodás mindenki javára, a környezetünk védelme mellett.

A Föld rengeteg erőforrással rendelkezik. Ezen erőforrások monetáris irányítással való beosztása és adagolása működésképtelen és, a túlélés szempontjából, visszafogó tényező. Napjainkban, technológiánk magasan fejlett, viszont a társadalmi és gazdasági fejlődésünk még nem zárkózott fel hozzá. Egy globális erőforrás-alapú civilizáció létrehozásával képesek lennénk egy erőforrásokban bőséges, szolgaság és adósság nélküli világot teremteni.

Teljesen igaz, a szociális problémák ( anyagi ) hiányokból erednek, ám hozzá kell tenni, hogy a harmonikus emberi létezéshez még a kulturális és a spirituális hiányosságokat is meg kell szüntetni!

A nagy nemzetek ( valójában nemzetközi óriáscégek ) pedig az erősebb primitív jogán azért nyúlták le a világ ( a Föld ) erőforrásait, mert eleve végesnek gondolják ezeket az erőforrásokat, és azért is, mivel a Föld bolygó véges 3D-s felületét tartják az élet egyetlen színterének, melyet, úgy vélik, mindenáron birtokolniuk kell!

És igaz az is, hogy ha véget akarunk vetni azon problémáknak, melyek az emberséget végletesen megosztják, akkor minden földi erőforrást az összes ember örökségének kell tekintenünk, ahogy ezt a Teremtő is elvárja; ám az erőforrások közös planetáris kezelésbe vételét nem elsősorban az energia-szűkösség vagy korlátozott nyersanyagforrások megléte indokolja, hanem a Föld újra-harmonizálása, újra-szebbé tétele, amely - az anyagi hiányok magától értetődő felszámolása mellett - a kulturális és spirituális fejlődés alapvető feltétele.

Ugyanakkor a probléma nemcsak ott van, hogy a gazdaságot most teljesen a pénzügyi diktatúra uralja, hanem az is, hogy a kulturális szintet a materialista természet- és társadalomtudomány, a spirituális szintet pedig a dogmatikus vallások foglalták el! Ezért a kulcsot ezen probléma-halmaz megszűnéséhez először is a torz vallási szemlélet felszámolása adja, amelyből szervesen következik a többi : a dogmatikus vallások antitéziséből keletkezett a materializmus és a gazdaságot kiszipolyozó gátlástalan pénzügyi kizsákmányolás felszámolása!

Ott, ahol maffia-gazdasági-politikai érdekszövetségek működnek, sőt, diktatúraszerűen irányítanak, még elméletben sem létezik, hogy etikus emberek vezető pozícióba kerüljenek. Viszont olyan közösségeknél, melyeket még nem érintett meg igazán a modern civilizáció ( ilyenek persze most már alig vannak ) , ott már pusztán a túlélés érdekében csakis olyanok kerülhetnek vezető pozícióba, akik elsősorban a saját közösségük érdekeit nézik és képesek is ezt az érdeket érvényesíteni - ez viszont mindig harmonizálni fog a bolygó érdekeivel és épp úgy az egész kozmoszéval is!

Miért?

Azért, mert az ilyen civilizált-mentes közegben ( ahol nincs modern gazdaság és kultúra ) csak a spiritualitás az egyetlen elem, amely a túlélést szolgálja, azaz olyan képesség, mely csakis az egész kozmosszal való holisztikus egységben működhet! Így fel sem merülhet, hogy a földi erőforrások végesek lehetnének, mert az ilyen közösségek magától az univerzumtól nyerik az energiát!

Napjaink földi technológiája pedig - ha ezt a kozmosz számtalan más civilizációjával hasonlítjuk össze - egyáltalán nem fejlett, hanem nagyon primitív, amely miatt a földi erőforrások hamar kimerülnek. Ennek a primitív technikai szintnek a fenntartása kifelé a kizsákmányoló elit létérdeke, mivel ez biztosítja számukra az extraprofitot ( és a földi emberiség rabszolgaságban tartását ) még a Föld elpusztítása árán is! Az persze más kérdés, hogy befelé maguknak fenntartanak sok fejlett, környezetet nem szennyező, szabadenergiás technológiát is, amelyet éppen olcsóságuk, könnyű előállíthatóságuk és ingyen energiájuk miatt a tömegnek nem akarnak kiadni.

Tehát nem az erőforrás-alapú civilizáció létrejötte a kulcs-tényező az emberiség felszabadítása érdekében, mint ahogy ezt a Venus Project hangsúlyozza, hanem a magasabb spirituális alapon létre jövő holisztikus egység , a galaktikus tudat, amelyből szervesen következik, mind a kulturális egység ( egységes értékrendszer, egységes nyelv stb. ), mind az anyagi szint, a globális erőforrás-alapú civilizáció!

Fordítva viszont ez nem működik, mivel ha ki is alakulna egy globális erőforrás-alapú civilizáció ( a kizsákmányoló elit eltávolításával ), ebből még nem következik a teljes emberi szabadság, hanem csak egy jól-racionált társadalom, amely a világegyetemünk sok érzelem nélküli klón-bolygóján is működik!

Mi ösztönözte ezt az irányvonalat?

"Végigéltem az 1929-es gazdasági világválságot és ez hozzájárult a társadalomról formált képem kialakulásához. Ezen idő alatt a Föld ugyanaz a hely maradt, a gyárak és üzemek mind épségben megvoltak, és az erőforrások is rendelkezésre álltak, de az embereknek nem volt pénzük, hogy termékeket vásároljanak. Úgy éreztem, hogy játékszabályaink, amelyek alapján élünk, elavultak és károsak. Ezzel kezdetét vette egy életen át tartó küldetés, amelynek eredményei a Venus Projekten keresztül bemutatott tervek és következtetések.

A nyomorúság, a szenvedés, a háborúk és a háborús haszonszerzések adták az ösztönzést és az ihletet a munkámhoz. A kormányok, az akadémiai világ látszólagos hozzá nem értése, és a tudós társadalom által nyújtott megoldások hiánya is motiváló tényező volt. Sokan ott buknak el, hogy a társadalmi problémáknak egy elhatárolt töredékét vizsgálják és így a következtetéseik és javaslataik túlságosan specializáltak. Tudósok, politikusok és akadémikusok a problémákat a rendszeren belül állva szemlélik és néznek kifelé, holott éppen ez a rendszer a felelős a vizsgált problémáért. Csalódott vagyok azokban, akik idegen bolygók lakhatóvá formálásán aggódnak, amíg a saját világuk tele van háborúkkal, szegénységgel, éhínséggel, és környezeti nemtörődömséggel.

Alkoholistákkal, kábítószerfüggőkkel és az úgynevezett fiatalkorú bűnözőkkel való munkám során meggyőződtem arról, hogy az egyes személyek helyett azokkal a társadalmi körülményekkel és feltételekkel kellene hatékonyabban megbirkóznunk, amelyek e viselkedésmódok kialakulásáért felelősek." - Jacque Fresco

Jacques Fresco itt természetesen a lényegre tapintott, mikor azt mondja, hogy sokan ott buknak el, hogy a tudósok ( jó esetben ) társadalmi problémáknak csak egy elhatárolt töredékét vizsgálják, mivel maguk is a ( korrupt ) rendszer részei, ugyanakkor Fresco nem lehet olyan naiv, hogy ne tudná : az elit éppen azért foglalkozik más bolygókra való költözéssel, mert parazitaként nem is akar megoldást találni a saját maga okozta globális válságra, csak menekülési alternatívákat keres.

És itt van rögtön az a másik helytelen megközelítés, melyet nem csak Jacques Fresco, hanem a zeitgeist-filmek is hajtogatnak : az emberi viselkedésért csak a társadalmi körülmények felelősek. - Azonban ez így önmagában nem igaz! Ahogy az ellentéte sem! Az igazság - mint általában - kettő szélsőséges vélemény között van!

Mert egy emberi személyiség tulajdonságaiért

1. mindig maga a személyiség felelős, akkor is, ha esetleg még olyan életkorban van vagy olyan betegségekkel rendelkezik ( súlyos testi, pszichikai, mentális stb. ), amelyek miatt a fizikai létben látszatra nem tud teljes felelősséget vállalni önmagáért,

2. az egymástól különböző személyiségtípusok azért alakulnak ki az egyedfejlődés során, mert minden egyes személyt más aurikus minta predesztinál, jóllehet minden ember biológiailag tiszta lappal indul, de aurikusan semmiképpen sem, éppen ezért

3. csak az a társadalom tud egyenlő esélyt ( tehát nem egyenlőséget ) adni a felnövekvő emberi személyiségeknek, amely tisztában van ezzel az eredetbeli kettősséggel, azaz azzal, hogy az egyszeri biológiai kezdet mögött valójában egy milliárd éves életpálya aurikus meghatározottsága van.

A modern materialista társadalomtudományok tagadják ezt az aurikus predesztinációt, mely miatt szellem(telen) örökösei lettek a nyugati típusú vallásoknak.

A modern humanista mozgalmak ( ehhez tartozik bizonyos szempontból a Venus Project is ) szintén ezt a 'tiszta kezdet' szabadkőműves elvét hangsúlyozzák, mivel így 100%-ig az adott társadalomra lehet tolni minden felelősséget a személyiség fejlődésében.

A másik véglet pedig a biológiai determinizmusban jelentkezik, bizonyos fokig már Darwintól kezdve, de igazán a DNS-spirál működésének félreértelmezése ( DNS valójában egy rezgőkör ) szolgáltatta azt a döntő érvet a deterministáknak, melyre egy modern konzervatív világnézet hivatkozhatott.

Mindkét szélsőséges vélemény pedig önmagában csak arra jó, hogy egyrészt a szabadkőműves álhumanizmus a földi emberből egy klónt csináljon, másrészt a konzervativizmus igazolja a társadalmi egyenlőtlenséget és nyomorúságot.

A valódi esélyegyenlőség pedig csak akkor jöhet létre, ha egy adott társadalom elismeri az emberek közötti természetes különbségeket, és mindenkit a saját fejlődési foka és tempója szerint segíti - összhangban az isteni törvényekkel - személyisége kibontakozásához.

 

Mik az alapjai ezeknek a terveknek?

"Az első kérdés az, hogy mit akarunk elérni, és melyik a legegyszerűbb út. Legegyszerűbb olyan értelemben, hogy azt meglévő módszerekkel és eszközökkel el lehessen érni. Ha a legolcsóbb és lehető legerősebb repülőgépet kellene megterveznem a legkevesebb anyagráfordítással, akkor egy repülő szárnyat választanék. A repülő szárny nem igényel törzset, farkat, kormánylapátokat és stabilizátort. Az utasok a szárnyakban ülnek. Sok variációt terveztem repülő szárnyra az 1930-as években.

A társadalomtervezésnek a Föld erőforrásainak eltartó-kapacitásán kell alapulnia, és nem bizonyos emberek előnyein, filozófiáján, vágyain vagy esztétikafogalmán. Például, a tervezett városok köralakjának az alapja az, hogy a lehető legkevesebb energiaráfordítással a társadalmi előnyöket maximalizáljuk. Amikor az építészetet intelligensen alkalmazzuk, akkor a legbiztonságosabb, és a leghatékonyabb struktúrák kialakítását érhetjük el a legkevesebb anyag ráfordításával. Ahogy a felhasznált anyagok fejlődnek és változnak, úgy fog az építészet is változni a városokkal együtt. Ez nem hátráltatja az előnyös tervek bevezetését, hanem éppen ellenkezőleg, mindenki számára elérhetővé teszi az ebből adódó kényelmet, termékeket és szolgáltatásokat." - Jacque Fresco

A földi társadalomtervezésnek

1. a Logosz Galaktikánkra, ezen belül a Naprendszerünkre és Földünkre vonatkozó tervén kell alapulnia, ezért

2. kell lennie ( és már van is ) olyan megvilágosodott emberek közösségének, akik tudják olvasni ezt a tervet, ami által

3. a megvalósulás, vagyis a földi társadalom átalakítása a Vízöntő-kor követelményei szerint földi időben mérve akár néhány év alatt végbemehet, mert azok a megvilágosodott személyek, akik most már valóban vezető pozíciót tölthetnek be a földi társadalomban, a galaktikus mentális minták évmilliárdok alatt kipróbált és bejáratott gyakorlata szerint fognak cselekedni.

Azaz nem kell semmi újat kitalálni, hanem egyszerűen csak figyelembe kell venni azon egységes kozmikus mentális mintákat, melyek alapvetően befolyásolták több millió galaxisunkbeli társadalom múltbeli fejlődési menetét, és ami miatt ezek a testvér-társadalmak is át tudtak váltani egy magasan fejlett társadalom harmonikus életére.

( Egy közbevetés : manapság az interneten a leggyerekesebb elképzelések és ezekkel összefüggésben infantilis adatok terjednek a földönkívüli civilizációk galaxisunkbeli vagy világegyetembeli számáról, pl. van olyan spirituális kontakta-forrás, amely ugyan valós, de aki mégis azt állítja, hogy az egész univerzumban mindössze csak 200 lakott bolygó létezik, mások viszont inkább 5000-10.000 közötti értékre szavaznának - még egyszer hangsúlyozva, hogy ők az egész világegyetemre gondolnak -, miközben egyetlen átlagos galaxisban 150 milliárd csillagrendszer van már 3D-s, látható fizikai szinten is, és ezeknek legalább a 10%-a lakott!

Aztán van olyan is, hogy egy rockzenész üvölti a televízió képernyőjén a tuti számot : pontosan 72 civilizáció látogat minket! - Nos, ez mindenképpen fejlődés a 20 éves jubileumát ülő magyar ufó-zabhegyezéshez képest, mert egyes „kutatóknak” még mindig csak egy, azaz 1 darab „idegen” faj jelenti a földönkívülieket, akiknek természetesen manószerű alakjuk és nagy gülü szemük van, és éjszaka mindenáron fiatal lányokat akarnak elrabolni élveboncolás céljából… )

Így a Föld erőforrásainak eltartó-kapacitása is korlátlan lesz, különösen azért, mert minden magasan fejlett társadalom szabadenergia-forrásokat használ, nem átmeneti zöld-technológiákat.

Mi a Venus Projekt?

Értelmetlen kritizálni egy kultúrát úgy, hogy nem szolgálunk konstruktív javaslatokkal vagy alternatívákkal. A Venus Projekt olyan társadalmi változtatásokat javasol, amelyek egy fenntartható és békés globális civilizáció felé mutatnak. Olyan társadalom tervezését fogalmazza meg, amelyben az emberi jogok nem csak papíron léteznek, hanem az élet szerves részét képezik. A Venus Projekt egy olyan jövőt képzel el, amelyben minden tudásunkat egy fenntartható civilizáció létrehozásához használjuk fel. Ennek eléréséhez tudományosan kell újraterveznünk a kultúránkat úgy, hogy a háborúk, az éhínség, a szegénység, az adósság és a szükségtelen emberi szenvedés nemcsak elkerülhetőek, hanem elfogadhatatlanok legyenek. Bármi, ami ennél kevesebbre törekszik az a mai világunkba beágyazódott problémák katasztrofális ismétlődéséhez vezet.

Egyszerűen fogalmazva, egy erőforrás-alapú gazdasági rendszer a pénz helyett az erőforrásokra helyezi a hangsúlyt, és biztosítja azok humánus és hatékony elosztását. Ez egy rendszer, amelyben a termékek és szolgáltatások elérhetőek pénz, hitel, adósság, szolgaság vagy árucsere nélkül. Az első mérföldkő a hiány kiküszöbölése. Egy erőforrás-alapú gazdaság úgy lehet úrrá a hiányon, hogy megújuló energiaforrásokat alkalmaz automatizált és számítógépesített termeléssel és leltárral karöltve. Biztonságos, energiatakarékos városokat kell terveznünk fejlett közlekedési rendszerrel, univerzális betegellátást és egészségügyi rendszert, valamint helytálló és a legfrissebb ismereteken alapuló oktatást kell biztosítanunk. Ennek az újfajta társadalmi tervezésnek a célja egy olyan ösztönzési rendszer kialakítása, amely az emberi és a környezeti szempontokon alapul, és amely szükségtelenné teszi az alacsony, én-központú célokért való küzdelmet, mint amilyen a vagyon-, a tulajdon- és a hatalomszerzés. Ezek az új ösztönző erők hozzásegítik az embereket az önbeteljesítéshez, a kreatív tevékenységek végzéséhez, mind anyagilag, mind pedig spiriituálisan.

 

Jacques Fresco itt nagyon intelligensen felvázolja egy magasan fejlett társadalom rutinszerű anyagi működését, melynek az egyik alapja, hogy az erőforrásokat abszolút racionálisan kezelik a magas fokú automatizálás és számítógépesítés segítségével, melyeknek mind a termelésben, mind az elosztásban ( de épp úgy az újrahasznosításban is ) elengedhetetlen szerepük van. Másrészt ebből az abszolút racionalitásból következik az is, hogy minden fejlett társadalom automatikusan elveti a pénzt, sőt, még szinte át se lépnek a társadalmak a magasan fejlett szintre, mikor kultikusan minden pénzt vagy más fizetőeszközt megsemmisítenek - ezzel jelképesen kinyilvánítva, hogy az adott bolygó lakossága a szabadság korszakába lépett be. ( Minden fizikai kontaktának, aki magasan fejlett bolygón volt, legnagyobb megdöbbenésére először ez a pénz-nélküliség tűnik fel! )

A Venus Project pedig tökéletesen leírja a földi emberiség számára azt a teljes mérnöki tervet, mely egy valóban fejlett társadalom anyagi alapjának a létrehozásához szükséges. Ám ez az anyagi alap önmagában sohasem fog megnyilvánulni, ha

1. a földi társadalom lakosságának legalább 51%-a tudatilag fel nem ébred, azaz nem tudatosul számára az az elemi tény, hogy a világtörténelem legpusztítóbb pénzügyi hazugság-diktatúrájában él, és ha

2. ezen felismerés után azonnal fel nem számolja azt a pénzügyi fantom-hatalmat, melyet eddig is a nem-tudatos emberek pénz fontosságába vetett hite tartott fenn!

Viszont : minden tudatosodás a lélek megnyilvánulása, azaz az embereknek először is nyitniuk kell a spiritualitás irányába, amely miatt a kozmosszal való Egység-kapcsolatuk is létrejön, ami biztosítja azt is, hogy a fejlett társadalom anyagi alapjainak lerakása közben a folyamat nem torzul el egy falanszterszerű társadalom kialakulásának irányába.

( A magasan fejlett társadalmak általános leírását lásd :

https://www.spiritufo.hu/tudomany/kozmografia/magasan-fejlett-tarsadalmak-leirasa/189-mft-civilizaciok-altalanos-leirasa )